logo

Ubezpieczenie badań klinicznych

cel Cel: Ubezpieczenie kosztów incydentów związanych z badaniami klinicznymi 

dla kogo Dla kogo: Dla organizacja zainteresowanych przeprowadzeniem badania klinicznego wyrobu

zakres Zakres ochrony 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach badań klinicznych – ubezpieczenie badacza i sponsora

 • Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną sponsora i badaczy za spowodowanie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci uczestników badania klinicznego.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonych za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone w wyniku działania lub zaniechania Ubezpieczonych lub osób, za które ponoszą oni odpowiedzialność, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 • zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonym roszczeń,
 • udzielenia Ubezpieczonym wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych,
 • wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczeni zobowiązani są zapłacić osobie poszkodowanej,
 • zapłacenia niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą Towarzystwa Ubezpieczeń, co obejmuje w szczególności wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, wynagrodzenie biegłych i świadków, koszty sądowe, inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonych,
 • zwrotu kosztów zastosowania przez Ubezpieczonych po zajściu Wypadku Ubezpieczeniowego środków w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje badanie kliniczne przeprowadzone w Polsce.

Wynik umowy: wybór optymalnych ryzyk objętych ubezpieczeniem

korzysci  Zalety  :

 • przeciwdziałanie stratom finansowym wynikającym z incydentów medycznych związanych z badaniami

dane  Dane wejściowe:

 • Informacje o badaniu

koszt  Koszt i czas:

 • Zależy od sumy ubezpieczenia i ryzyk związanych z badaniem wyrobu.
MEDDEV s.c
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt