logo

Polityka poufności

Firma MEDDEV i osoby ją reprezentującą zobowiązują się do nieprzekazywania i nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiemy się w trakcie i po realizacji projektu (dla klienta) niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła.

Powyższa deklaracja dotyczy w szczególności nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji oraz dokumentacji wyrobów podlegających ocenie przez MEDDEV. 
MEDDEV zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której ta informacja lub źródło dotyczy.

MEDDEV zobowiązuje się ujawniać informacje, o których mowa w niniejszej polityce poufności, jedynie tym pracownikom, współpracownikom i doradcom Stron, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji projektu.
Polityka poufności nie będzie miała zastosowania do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

 • są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;
 • są znane danej Stronie przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowaniem oferty lub zostały uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem, bez ograniczeń do ich ujawniania;
 • zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
 • zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, że podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji;
 • zostały uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych z przygotowaniem oferty.

Polityka Poufności dotyczy również danych potrzebnych do przygotowania oferty.

W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa

MEDDEV zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą dotyczące firmy Klienta – niezależnie od
formy przekazania tych informacji i ich źródła.

Informacje poufne obejmują w szczególności:

1. Informacje techniczne i technologiczne

 • Know-how związany z procesem produkcji, technologią, środkami produkcji, jakością,
 • Wszelkie informacje techniczne związane z wyrobem, jego konstrukcją i zastosowanymi materiałami,
 • Szczegółowe informacje techniczne dotyczące stanu posiadania: wyposażenia, narzędzi, środków produkcji i środków kontroli,
 • Informacje dotyczące stosowanych procedur, w tym procedur SZJ,
 • Informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych i proceduralnych wejścia na teren organizacji oraz dostępu do poszczególnych pomieszczeń i aktywów), jak równieŜ wszelkich aktywów organizacji, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji.

2. Informacje handlowe

 • Stosowane ceny na wyroby, koszty wytworzenia wyrobów, ceny zakupów materiałów i akcesoriów,
 • Informacje dotyczące bazy dostawców i odbiorców materiałów, usług i innych oraz stosowanych cen,
 • Wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,
 • Informacje dotyczące rozmów z kontrahentami, w szczególności z partnerami zagranicznymi.

3. Informacje ekonomiczno-finansowe lub inne posiadające wartość gospodarczą

 • Informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz źródeł finansowania,
 • Informacje dotyczące organizacji spółki i jej stanu prawnego oraz umów z udziałowcami,
 • Informacje n/t stosowanych systemów zarządzania,
 • Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń, sposobów motywacji i wynagradzania pracowników,
 • Dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
 • Informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,
 • Informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów,
 • Informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,
 • Informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,
 • Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych oraz lokalizacji aktywów Spółki, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe, pieczęcie, klucze itp.

 

Zespół MEDDEV

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt