logo

Warunki wprowadzania do obrotu i używania

Zgodnie z Rozporządzeniem MDR 2017/745 z dnia 5 kwietmia 2017r. przez wprowadzenie wyrobów do obrotu należy rozumieć, przekazanie po raz pierwszy, odpłatnie lub nieodpłatnie wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego. Natomiast, przez wprowadzenie do używania określa się, pierwsze udostępnienie użytkownikowi na terytorium państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia, w celu jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom wyrobów, wytwórca lub autoryzowany przedstawiciel wyrobu medycznego dokonuje jego zgłoszenia i rejestracji, przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu lub do używania. W Polsce, rejestr wprowadzanych do obrotu lub do używania, wyrobów medycznych oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie, prowadzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wprowadzane do obrotu, do używania, przekazywane do oceny działania, dystrybuowane, dostarczane, udostępniane, instalowane, uruchamiane i używane wyroby, muszą:

 • spełniać określone wymagania zasadnicze w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i oznakowania wyrobu,
 • posiadać prawidłowo sporządzoną deklarację zgodności,
 • być właściwie oznakowane znakiem CE,
 • być bezpieczne dla życia i zdrowia pacjentów, użytkowników lub innych osób, nie mogą stwarzać zagrożenia ani nie mogą przekraczać dopuszczalnych granic ryzyka po prawidłowym dostarczeniu, zainstalowaniu, utrzymywaniu oraz używaniu zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem,
 • posiadać określone informacje odnośnie spełnianej funkcji, działania wyrobu, a także o potencjalnym stopniu wystąpienia ryzyka jakie może być związane z używaniem wyrobu medycznego,
 • posiadać właściwe oznakowanie, instrukcje używania, oraz materiały informacyjne, które nie mogą wprowadzać w błąd ich użytkowników, co do właściwości i działania wyrobu, oraz postępowania z wyrobem znajdującym się w używaniu,
 • powinny być stosowane we wskazanym przez wytwórcę okresie użytkowania lub trwałości wyrobu, dla którego czas i krotność bezpiecznego używania nie może zostać przekroczony,
 • posiadać dokładne dane identyfikujące wytwórcę oraz jego autoryzowanego przedstawiciela, w oznakowaniu oraz instrukcji używania wyrobu,
 • nie mogą posiadać nieważnych, wycofanych lub zawieszonych certyfikatów zgodności.

Za zgodność wyrobów medycznych z zasadniczymi wymaganiami, przed wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzeniem do używania, odpowiedzialność ponosi:

 • wytwórca wyrobu,
 • autoryzowany przedstawiciel tego wyrobu (w przypadku, gdy wytwórca wprowadzający pod nazwą własną wyrób nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim), lub
 • podmiot, który wprowadził wyrób do obrotu (w przypadku, gdy wytwórca nie wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela lub wyrób nie jest wprowadzany do obrotu na odpowiedzialność wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela).
MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt