logo

Zgłoszenia i powiadomienia wyrobów

Przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem do oceny działania wyrobu medycznego, wprowadzeniem systemów lub zestawów zabiegowych, wysterylizowanych systemów lub zestawów zabiegowych lub innych wysterylizowanych wyrobów medycznych oznakowanych znakiem CE, wytwórca, autoryzowany przedstawiciel lub podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, dokonują zgłoszenia o prowadzonej działalności oraz zgłoszenia dotyczącego wprowadzanego wyrobu do Prezesa Urzędu, na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem wyrobu.

Natomiast dystrybutor lub importer mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, który wprowadza wyrób przeznaczony do używania, niezwłocznie powiadamia o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu.

Świadczeniodawca wykonujący ocenę działania wyrobu przeznaczonego do oceny działania, którego wytwórca i autoryzowany przedstawiciel nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski, niezwłocznie powiadamia o tym Prezesa Urzędu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia oceny działania.

MEDDEV Marta Junosza-Szaniawska
ul. Mydlarska 47
04-690 Warszawa

kom:+48 730 354 190
kom: +48 791 480 270
Kontakt